Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

ΝΕΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ


διαβάστε προσεκτικά τα επίμαχα σημεία του νένου νόμου που, λέγεται, πως θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα και την κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια παρατήρηση μόνο: Οι ΠΑΕ κύρηξαν τον "πόλεμο" στην πολιτεία γιατί μέσω των νεων άρθρων παραβιάζεται το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, και ουσιαστικά αντιδρούν και σε σχέση με τα σημεία που αναφέρονται στη βία. Το ζήτημα είναι εμείς πώς απαντάμε σε αυτό το νομοσχέδιο; Ένας πρώτος διαχωρισμός με τη στάση (τα κίνητρα και τα συμφέροντα) των Ανώνυμων Εταιρειών και συνολικά της Σούπερ Λίγκα είναι απαραίτητος...
             

 Άρθρο 7
Διενέργεια οργανωµένων µετακινήσεων
Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8.α. Τα αθλητικά σωµατεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλουν να µισθώνουν το µαζικό µέσο µεταφοράς που πρόκειται να χρησιµοποιήσουν οι οπαδοί τους µέλη Λεσχών Φίλων, προκειµένου να προσέλθουν ή να αποχωρήσουν οργανωμένα από µία αθλητική συνάντηση.
Ως οργανωμένη μετακίνηση νοείται και η καθ' οιονδήποτε τρόπο οργάνωση ταυτόχρονης μετακίνησης µε περισσότερα µεταφορικά µέσα ιδιωτών, αν η έκταση και η µορφή της µετακίνησης αυτής προσιδιάζει σε µαζική µετακίνηση οπαδών για την παρακολούθηση αθλητικής συνάντησης της οµάδας τους σε αντίπαλη έδρα. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, ύστερα από γνώµη της Δ.Ε.Α.Β. και της ΕΛ.ΑΣ., µπορεί, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης, να απαγορεύεται η οργανωµένη µετακίνηση φιλάθλων.
Κατά τις µετακινήσεις αυτές το οικείο αθλητικό σωµατείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας, το οποίο επιβαίνει στο ως άνω µαζικό µέσο µεταφοράς για τη συνοδεία των φιλάθλων. Η αναλογία του αριθµού του προσωπικού ασφαλείας µε τους ανά µεταφορικό µέσο µετακινούµενους φιλάθλους δεν επιτρέπεται, σε κάθε περίπτωση, να είναι µικρότερη του 1:20.
Ο φορέας εκµετάλλευσης µαζικού µέσου µεταφοράς υποχρεούται να αρνείται τη χρήση του για τον ανωτέρω σκοπό, εφόσον δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού, προσδιορίζονται τα µαζικά µέσα µεταφοράς για τα οποία ισχύει η εν λόγω υποχρέωση, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο µιας τέτοιας σύµβασης, οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη µη φθορά του µαζικού µέσου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
βΗ διενέργεια οργανωµένης µετακίνησης οπαδών από µη δικαιούµενους προς τούτο ή η παραβίαση της απαγόρευσης οργανωµένης µετακίνησης επισύρει για τον διοργανωτή της µετακίνησης, τον ιδιοκτήτη, εφόσον γνώριζε ότι διαθέτει το µεταφορικό του µέσο για παρανόµως οργανωθείσα µετακίνηση, το µισθωτή του µεταφορικού µέσου και τον οδηγό αυτού ποινή φυλάκισης µέχρι τριών ετών και χρηµατική ποινή. Αν η συντελεσθείσα παράνοµη µετακίνηση έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία σοβαρών επεισοδίων ή άλλων πράξεων βίας που τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999, ο διοργανωτής της µετακίνησης και ο χρήστης του µεταφορικού µέσου τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Οι εν γνώσει τους µετέχοντες σε παράνοµα οργανωµένη µετακίνηση οπαδών τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης µέχρι ενός έτους και χρηµατική ποινή.
Σε περίπτωση υποτροπής ή εάν κατά την µετακίνηση βρέθηκαν όπλα, εύφλεκτες ύλες, εκρηκτικά, ναρκωτικές ουσίες και γενικώς αντικείµενα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διατάραξη της οµαλής διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης, η ποινή που επιβάλλεται στους κατέχοντες αυτά για τις πράξεις των προηγούµενων περιπτώσεων δεν µετατρέπεται σε χρηµατική, δεν αναστέλλεται και δεν συγχωνεύεται µε ποινές που επιβάλλονται για άλλες πράξεις.
γ. Ανεξαρτήτως της ποινής της προηγούµενης παραγράφου, στον ιδιοκτήτη του µέσου µεταφοράς επιβάλλεται, µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για έξι (6) µήνες.
Άρθρο 8
Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωµατείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
Το άρθρο 41Β του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3057/2002 και τροποποιήθηκε µετο άρθρο 2 του ν. 3262/2004 και το άρθρο 1 του ν. 3708/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη Φίλων αθλητικού σωµατείου (εφεξής Λέσχη), τµήµατος αµειβοµένων αθλητών (Τ.Α.Α.) ή ανώνυµης αθλητικής εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη µε κάθε νόµιµο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωµατείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.. Οι Λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φιλάθλου πνεύµατος. Τα οικεία αθλητικά σωµα τεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε., υποχρεούνται να ασκούν µε εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις Λέσχες και ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγµάτων που τελούν τα µέλη τους κατά τις οργανωµένες µετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 41Δ. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις Λέσχες είναι η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτο µέρεια για τους όρους, το περιεχόµενο και τη διαδικασία του ελέγχου και της εποπτείας των αθλητικών σωµατείων, Τ.Α.Α. και Α.Ε.Ε. επί των Λεσχών.
2. ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος Λέσχης µπορεί να είναι όποιος έχει µόνιµη κατοικία ή σταθερή διαµονή στην Ελλάδα, έχει συµπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. Η Λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε µέλος της, το οποίο ισχύει για ένα έτος.
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειµένου το αρµόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση Λέσχης ως σωµατείου, απαιτείται, πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.: α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης: αα) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωµατείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε., ββ) απόσπασµα ποινικού µητρώου των ιδρυτικών µελών, από το oποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, γγ) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) κάθε ιδρυτικού µέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130, β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι: αα) η Λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., ββ) δεν µπορεί να είναι µέλος της Λέσχης πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύµατα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 και γγ) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από τη Λέσχη σε όποιο µέλος διαπράττει αδικήµατα βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις.
4. ΒIΒΛΙΑ. Κάθε Λέσχη τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίo Εσόδων - Εξόδων, τα οποία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο.
Όταν διενεργεί πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέµενης Aξίας ή στη φορολογία εισοδήµατος, τηρείται για τις πράξεις αυτές θεωρηµένο από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 -Α΄ 84) έχει για τις πράξεις αυτές όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα για τον επιτηδευµατία.
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η Λέσχη µπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήµατα, εφόσον: α) προβλέπεται από το καταστατικό της, β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της Λέσχης σύµφωνα µε το καταστατικό, γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήµατος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνοµική αρχή.
6. ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η Λέσχη ή παραρτήµατά της µπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρµόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκοµισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριµένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου.
Η άδεια εκδίδεται στο όνοµα του υπεύθυνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται µε τους ίδιους όρους µε τους οποίους χορηγείται. Η αστυνοµική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει µε οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων Λέσχης ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε. από οµάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωµατείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνοµα τρίτου προσώπου ή την εκµετάλλευσή του έχει τρίτο πρόσωπο.
Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνοµική αρχή στους χώρους αυτούς τιµωρείται µε την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.
7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε Λέσχη υποχρεούται µέσα στο µήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, καθώς και στην οικεία Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σωµατείο: α) επίσηµο αντίγραφο του Μητρώου Μελών, β) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 των νοµίµων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήµατα, ποια είναι τα παραρτήµατα αυτά και ποιος είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήµατος, γ) αντίγραφο ποινικού µητρώου των µελών του διοικητικού συµβουλίου της Λέσχης, δ) υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 των µελών της ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύµατα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130. Με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού µπορεί να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής των Λεσχών στο Ελεγκτικό Συµβούλιο του άρθρου 52, ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της Λέσχης.
8. Η οικεία Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή σωµατείο έχει το δικαίωµα να ζητά οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους από τη Λέσχη αντίγραφα των στοιχείων α΄ και β΄ της προηγουµένης παραγράφου.
9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.: α) τη διάλυση Λέσχης µπορούν να ζητήσουν από το αρµόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως: αα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά µε τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την οµαδική µετακίνηση φιλάθλων, ββ) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόµενη άδεια, γγ) η γραπτή ανάκληση ή η µη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωµατείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία Λέσχης. 10. Λέσχες Φίλων εθνικών οµάδων υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων. Όπου αναφέρεται αθλητικό σωµατείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., νοείται, για τις Λέσχες φίλων εθνικών οµάδων, η οικεία αθλητική οµοσπονδία. 11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για τους όρους και τη διαδικασία της αδειοδότησης των Λεσχών, της λειτουργίας τους και του ελέγχου επ' αυτών.
Άρθρο 9
Ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες των Λεσχών Φίλων των Αθλητικών Σωµατείων, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 3057/2002 και η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο1 του άρθρου 4 του ν. 3262/2004, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα οικεία αθλητικά σωµατεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., σε περίπτωση παράνοµων πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγµάτων από µέλη Λέσχης φίλων τους µε αφορµή αθλητικής εκδήλωσης, υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των αστυνοµικών αρχών µε τη γνωστοποίηση σε αυτές των στοιχείων της ταυτότητας των υπαιτίων και ευθύνονται µε τα πρόσωπα αυτά εις ολόκληρον για τη ζηµία που προξένησαν σε τρίτους. Τα ως άνω αθλητικά σωµατεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. έχουν, µετά την καταβολή της αποζηµίωσης, δικαίωµα αναγωγής κατά των υπαιτίων.
2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 3262/2004 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3708/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«11.α. Οι Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελµατικά πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης υποχρεούνται να προσλαµβάνουν πιστοποιηµένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την εφαρµογή µέτρων ευταξίας των γηπέδων και για τη συνοδεία των φιλάθλων τους, όπως η λειτουργία τους ορίζεται από το ν. 2518/1997 (Α΄164) περί προϋποθέσεων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Την ίδια υποχρέωση για πρόσληψη πιστοποιηµένων ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας έχουν και τα λοιπά αθλητικά σωµατεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στις περιπτώσεις που οφείλουν να µισθώνουν µαζικό µέσο µεταφοράς για την οργανωµένη µετακίνηση οπαδών τους.
β. Οι ανωτέρω εταιρείες απαιτείται να πιστοποιούνται από τους κατά νόµο αρµόδιους για την πιστοποίηση φορείς και να ειδικεύονται σε ειδικά θέµατα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τη συνοδεία και επιτήρηση οργανωµένων φιλάθλων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων και τήρησης ευταξίας στους χώρους των εξεδρών των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους χώρους στάθµευσης. Ειδικώς για το άθληµα του ποδοσφαίρου, οι ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και το προσωπικό τους εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται υποχρεωτικώς και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειοδότησης Οµάδων της UEFA και τον Κανονισµό Γηπέδων και Ασφαλείας και Προστασίας των Αγώνων της ανωτέρω οµοσπονδίας.
γ. Καταστάσεις µε τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού ασφαλείας καταρτίζονται µε ευθύνη των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή των αθλητικών σωµατείων που προσλαµβάνουν το προσωπικό αυτό και πα6ραδίδονται στην αρµόδια αστυνοµική αρχή, στη Δ.Ε.Α.Β., στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και στη διοργανώτρια αρχή το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης.
δ. Στις παραπάνω καταστάσεις συµπεριλαµβάνονται οι οριζόµενοι κατά περίπτωση από τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή αθλητικά σωµατεία υπεύθυνοι κατά τοµέα δραστηριότητας. Οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας συνεργάζονται µε την αστυνοµική αρχή, για την επιβολή των λαµβανόµενων µέτρων ευταξίας. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε συγκεκριµένο αγώνα καθορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 4 και είναι ιδίως:
αα) Η τήρηση της ευταξίας κατά τις οµαδικές οργανωµένες µετακινήσεις φιλάθλων προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των λαµβανόµενων µέτρων για την αποτροπή συµπλοκών και εκτρόπων. ββ) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθµευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
γγ) Η τήρηση της ευταξίας και της σειράς προτεραιότητας στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων. δδ) Η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε όσα αποφασίσθηκαν από την αρµόδια αστυνοµική αρχή και η υποβοήθηση των αστυνοµικών δυνάµεων για το διαχωρισµό των φιλάθλων των διαγωνιζόµενων οµάδων, καθώς και για την αποτροπή εισόδου τούτων στον αγωνιστικό χώρο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια της παρουσίας, εµφάνισης και δραστηριότητας του προσωπικού ασφαλείας.»
3. Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθενται παράγραφοι 14, 15, 16, 17 και 18 ως εξής: «14. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 41Ε, κατόπιν άδειας του κατά τόπο Εισαγγελέα ή αθλητικού Εισαγγελέα, επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση ή η καταγραφή µε ανάλογα µέσα, από τα αρµόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας, των πράξεων βίας κατά προσώπων και πραγµάτων που διαπράττονται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη της αθλητικής εκδήλωσης. Το υλικό αυτό αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και καταστρέφεται µε απόφαση του χορηγήσαντος την άδεια για τη συλλογή του Εισαγγελέα.
15. Τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που ευρίσκονται εντός αθλητικής εγκατάστασης, στην οποία πραγµατοποιείται αθλητική εκδήλωση, απαγορεύεται να προσφέρουν οινοπνευµατώδη ποτά τέσσερις (4) ώρες πριν και δύο (2) ώρες µετά τη διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης. Σε περίπτωση παραβίασης της πιο πάνω απαγόρευσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ µε απόφαση του οικείου δηµάρχου και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος από δύο (2) έως έξι (6) µήνες.
16. Στους ιδιοκτήτες ή στους µισθωτές ή στους υποµισθωτές των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος τα οποία λειτουργούν υπό συγκεκαλυµµένη µορφή, ως λέσχες φίλων, όπου συγκεντρώνονται άτοµα µε οπαδική συνείδηση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από 10.000 µέχρι 30.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος από την αρµόδια Αρχή για χρονικό διάστηµα 20 ηµερών στην περίπτωση που αυτά χρησιµοποιούνται ως ορµητήρια για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγµάτων.
17. Ο καθορισµός των ζωνών ή τµηµάτων κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση θεατών, ως και η µείωση του αριθµού θεατών, αποτελεί ευθύνη της υπεύθυνης για την τήρηση της τάξης στην αθλητική εγκατάσταση αστυνοµικής αρχής.
18. Ο χαρακτηρισµός αγώνα ως υψηλού κινδύνου από άποψη τάξης και ασφάλειας γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού, ύστερα από πρόταση της αστυνοµικής αρχής και γνώµη της Δ.Ε.Α.Β..»
4. Στα µέλη της διοίκησης και στους εκπροσώπους των Α.Α.Ε. και των Τ.Α.Α. που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999 επι βάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
5. Στο τέλος του άρθρου 41Ζ του ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής: «11. Εάν µέλη Λέσχης φίλων αθλητικού σωµατείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. κινήθηκαν οργανωµένα και ενήργησαν πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγµάτων ή δεν συµµορφώθηκαν µε τις αποφάσεις της αρµόδιας αρχής κατά τη µετάβασή τους σε γήπεδο ή σε χώρο γηπέδου ή κατά την αποχώρησή τους µετά τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης, απαγορεύεται στο οικείο αθλητικό σωµατείο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. να οργανώσει οµαδική µετακίνηση για τους επόµενους αγώνες της αγωνιστικής περιόδου. Αν υπολείπονται λιγότεροι από πέντε (5) αγώνες, η ως άνω απαγόρευση εκτείνεται και για τους πέντε (5) πρώτους εκτός έδρας αγώνες της επόµενης αγωνιστικής περιόδου στην οποία συµµετέχει το οικείο αθλητικό σωµατείο ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.. Στα µέλη της διοίκησης και στους εκπροσώπους αθλητικού σωµατείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που παραβιάζουν την πιο πάνω απαγόρευση επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόµου «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» που συνυπογράφεται από τους υπουργούς οικονομικών και πολιτισμού & τουρισμού, κ.κ. Βενιζέλο και Γερουλάνο, αντίστοιχα.
Αρθρο 7
Με τη ρύθµιση του άρθρου 7 οριοθετούνται οι αρµοδιότητες και καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια οργανωµένων µετακινήσεων και προσδιορίζονται οι ποινικές ευθύνες για την παραβίασή τους. Προβλέπεται επίσης, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης, η δυνατότητα της απαγόρευσης µετακίνησης φιλάθλων µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
Άρθρο 8
Με το άρθρο αυτό αυστηροποιούνται οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των Λεσχών Φιλάθλων και δηµιουργείται ένας ολοκληρωµένος ελεγκτικός µηχανισµός, µε σκοπό την πρόληψη και τιµωρία εγκληµατικών πράξεων που διαπράττονται από µέλη των Λεσχών. Παραλλήλως, τίθενται προ των ευθυνών τους τα Τ.Α.Α και Α.Α.Ε, καθώς δικαιούνται να ασκούν δια εκπροσώπου τους εποπτεία και έλεγχο στις Λέσχες και ενέχονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγµάτων που τελούν τα µέλη τους κατά τις οργανωµένες µετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων.
Άρθρο 9
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται πως, για την ασφάλεια των αθλητικών εκδηλώσεων, οι Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελµατικά πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης υποχρεούνται να προσλαµβάνουν πιστοποιηµένες ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και όχι µεµονωµένα φυσικά πρόσωπα που ονοµάζονται προσωπικό ασφαλείας. Αυτό γίνεται καθώς έχουν παρατηρηθεί κατά κόρον φαινόµενα παραβίασης και άγνοιας καθηκόντων, µεροληψίας, συµµετοχής ατόµων που δεν έχουν καµία σχέση µε το αντικείµενο, και πιστοποίησης ατόµων που ανήκουν σε λέσχες φιλάθλων των οικείων Τ.Α.Α και Α.Α.Ε. Παραλλήλως θεσµοθετούνται αυστηρές ποινές και για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, αλλά και για τα ίδια Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. σε περιπτώσεις µη τήρησης των προβλεπόµενων από τον νόµο υποχρεώσεων.
Επίσης µε το παρόν άρθρο θεσµοθετούνται ως υπεύθυνοι για τις οργανωµένες µετακινήσεις των φιλάθλων τα ίδια τα αθλητικά σωµατεία , Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.. Η παραβίαση των κανόνων που διέπουν τις οργανωµένες µετακινήσεις θα επιφέρουν αυστηρές ποινές και για τις λέσχες φίλων που εµπλέκονται, αλλά και για τα ίδια τα αθλητικά σωµατεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.»